Abdülmetin Keskin Şahsi Ağ Sayfası Абдүлметин Кескин жеке сайты
  Mustafa Kalkan
 


KALKAN.jpg


MUSTAFA KALKAN

kalkan12@hotmail.com
kazakhan2000@yahoo.com
mustafa@manas.kg

http://www.kazakhan.org

Doğum Yeri ve Yılı: Oltu-Erzurum & 22. 09. 1970.
Yüksek Öğrenimi: Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Doktora: Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anabilim Dalı: Genel Türk Tarihi.
Çalışma Alanları: Orta Asya (Kültür) Tarihi, Etnik Tarih.
İlgi Alanları: Fizikî Antropoloji, Etnogenetik.
Medeni Hali:Evli, Kazakhan, Tengrikut ve Aymelek adında üç çocuk sahibidirRESMİ GÖREV YERLERİ:

Rusya Federasyonu, Kazan Devlet Pedegoji Üniversitesi; Tarih Fakültesi Orta Asya Tarihi Bölümü / Tataristan / Çuvaşistan (1993-1995).
Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi (1995-1996).
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü (1996).
Abay Devlet Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi Orta Asya Tarihi Bölümü- Kazakistan (1997).
Abılay Han Alem Dilleri Üniversitesi, Türkoloji Fakültesi Türkoloji Bölümü-Kazakistan (1998).
Taşkent El Yazmaları Arşivi- Özbekistan (1999).
Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1999-2003).
Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Tarih Fakültesi Kırgızistan Tarihi Bölümü-Kırgızistan (2003-2004).
Askerlik Görevi (2005).
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (2006).
Türk İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (TİKA) Kırgızistan (2007-2008).

 


YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

Mustafa KALKAN, 1990-1995 Eğitim-Öğretim Yılında Lise Ders Kitaplarında Genel Türk Tarihi Öğretimi ve Problemleri, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,(Master).
Mustafa KALKAN, XIV. Asrın İkinci Yarısından XVI. Asrın Sonuna Kadar Kırgız ve Kazak Boylarının Etnik İlişkileri, Yusuf Balasagun Kırgız Millî Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek, (Doktora).

YAYINLANAN KİTAP ÇALIŞMALARI

Mustafa KALKAN, Orta Asya Türk Devletlerinde Ordu ve Savaş Stratejileri, İzmir, 1995, 200 s.
Ali Paşa VEYSELOĞLU, Ahıska Türklerinin Dramı, (Haz:M. Kalkan, R. Yazıcı), Ankara, 1999, 221 s.
Şehabettin MERCANİ, Müstefâdü’l Ahbâr fi Ahvâl-i Kazan ve Bulgar, (Tatar Türkçesi’nden-Osmanlıca’dan Aktaran:M. Kalkan), Ankara, (Atatürk Kültür Merkezi Bşk. Baskıda), 352 s.

Mustafa KALKAN, Kırgızlar ve Kazaklar,İstanbul, 2006, 400 s.
Mustafa KALKAN, Sovyetler Birliği'nin&Rusya Federasyonu'nun Orta Asya Üzerindeki Stratejik Planları, İstanbul, 2007, 208 s.
Ömürkul KARAYEV, Türkler ve Kağanlıkları, (Akt-Çev:M. Kalkan), İstanbul, 2007, 225 s.

YAYINLANAN MAKALELER

M. KALKAN, “Türk-Moğol Kavimleri Arasında Tatarlar ve Menşeî Meselesi”, Türk Kültürü Dergisi, S.393, Yıl XXXIV, Ocak 1996, s. 11-18.
M. KALKAN, “Bozkır Kültüründe At ve Prjevalskiy Atı’nın Bu Kültüre Kazandırdığı Dinamizim”, Erdem, S. 27, Ankara, 1997, s. 1129-1141.
M. KALKAN, “Ahıska Türklerinin Menşeî ve Tarihî Gelişim Seyirleri”, Bilig, S.7, Güz 1998, s. 160-170.
M. KALKAN, “Sovyetlerin Askerî Harekat Bölgeleri, Türkistan, Deşt-i Kıpçak ve Kafkaslar’daki Jeo-stratejik Unsurlar”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.123, Aralık 1999, s. 95-142 / M. KALKAN, “Sovyetter soyuzunun askerlerinin basıp algan aymaktarı, Turkstan, Deşti Kıpçak cana Kavkazdardagı geostrategiyalık aymaktar” (Kotorgon: Asılbek ASAN), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2002, S. 3, s. 163-223.
M. KALKAN, “XIV-XV. kılımdardagı sayasiy araketter cana kırgız uruularının geografiyalık caygaşuuları”, “Oş 3000” Uluslararası Konferans Bildirileri, Oş, 1999, s. 1-7.
M. KALKAN, “X. kılımdan XV. kılımga karay geografiyalık köçtün negizinde kırgız antropologiyasındagı antropometrikalık özgörüştör”, Kırgız Etnoniminin 2200. Yılı Uluslararası Konferansı Bildirileri, Bişkek, 2001, s. 1-12.
M. KALKAN, “Kırgız uruularının caygaşuu, etnogenez caktan bölünüü mezgilderi”, KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001, S. 1, s. 67-86.
M. KALKAN, “XIV. kılımdan XV. kılımga karata kırgız-kazak antropologiyasındagı etnikalık okşoştuktar”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2003, S. 1-2, s. 18-23.
M. KALKAN, “Orta kılımda kırgız-kazak uruularının koomduk kalıptanuu obrazı”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2002, S. 3-4, s. 121-124.
M. KALKAN, “XV. kılımda Tüştük Kazakstan öröönündögü askerdik kıymıl cana kırgız-kazak uruularının koomduk sayasiy aralaşuuları”, Sotsialnıe i Gumanıternıe Nauki, Bişkek, 2003, S. 1-2, s. 11-15.
M. KALKAN, “XIV.-XVI. Yüzyılda Kırgızlar ve Kazaklar Arasında Moğol Komponentlerinin (Karışımlarının) Oluşturduğu Etnik Baskılar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2004, S. 21, s. 41-58.
M. KALKAN, “Kırgız Boylarının Yenisey’den Çıkarılmaları ve Coğrafî Dağılımları”, Erdem, 2005, S. 42, s.77-99.
M. KALKAN, “XV-XVI Asırlarda Kazak-Kırgız Boylarının Siyasi İttifak Hareketleri”, Türk Yurdu Dergisi, C. 25, S. 216, Ağustos 2005, s. 40-45.
M. KALKAN, "Kazakların Sovyetler Dönemindeki Göç Hareketleri ve Anadolu'da İskan Edilişleri",Türklük Bilimi Araştırmaları,2007, S.21, s. 1-12.


AKTARMA VE ÇEVİRİLER

İ. CAFEROĞLU, “Eski Türk Yazılı Abideleri”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Bilge, S.9, Yaz 1996, s. 36-37.
M. MURATOĞLU, “Nevruz ve Onun Özbek Halk Edebiyatı’nda Terennüm Edilişi”, (Özbek Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.281-293.
İ. NADİROV, “İdil-Ural Tatarlarında Nevruz Bayramları”, (Tatar Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.293-299.
E. ELİBEYZADE, “Nevruz ve Kurban Bayramının Geçmişi 1200 Yıl”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.147-155.
M. S. ORDUBADİ, “Bahar Bayramı”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s.337-341.
A. KADİMOV, “Nahçivan’da Nevruz Geleneklerinin Dünü ve Bugünü”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Nevruz ve Renkler, Ankara, 1996, s. 231-239.
R. TAGIYEVA, “Azerbaycan Halı Sembollerinde Halkın Tasavvurları”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Türk Soylu Halkların Halı, Kilim ve Cecim Sanatı Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri (27-31 Mayıs), Kayseri, 1996, s. 301-306.
E. AMANOĞLU, “Altun Yaruk”, (Azerbaycan Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Bilig, S.4, Kış 1997, s. 247-249.
E. ATAGARRİYEV, “Selçuklular ve Ataları”, (Türkmen Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Erdem, S.27, Ankara, 1997, s. 943-953.
Ö. KARAYEV, “Türkler ve Kağanlıkları”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Bilge, S.20, Bahar 2000, s. 33-38.
M. KOCABEKOV, “Orta Asırlarda Kırgız Türklerinin Uruğ Münasebetleri”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Türk Yurdu (Kırgızistan Özel Sayısı), Kasım 2001, C.21, S. 171, s. 53-57.
S. G. KLYAŞTORNİY, “Tanrı Dağlarında Yeni Bulunan Eski Türk Runik Yazıları”, (Çeviren:Mustafa Kalkan), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001, S.2. 192-196.
O. KARATAYEV, “Kırgızların-Oğuzların (Türkmenlerin) Tarihi ve Etnik Bağları”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2002, S.5, s. 200-207.
C. CAKIPBEKOV, “Kazak, Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı)” (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Türklük Bilimi Araştırmaları, 2005, S. 17, s.101-117.
K. OSMANOV, “Bozkır Kavimlerinden Azlar”, (Kırgız Türkçesi’nden Aktaran:Mustafa Kalkan), Türklük Bilimi Araştırmaları, 2005, S. 17, s.119-133.

ELEŞTİRİ VE TANITIMLAR

M. KALKAN, “Y. Arslan, Üçüncü Roma’nın Jeopolitik Arzuları”, Bilge, S.11, Bahar 1998, s. 68-74.
M. KALKAN, “S. Tural, Kazak Türklüğünü Aydınlatanlara Nisanbayev’in Bakışı”, KTMU Sosyal Bilimler Dergisi, Bişkek, 2001, S. 1,

 

s. 279-292.

 LİSANS ve Y. LİSANS DÜZEYİNDE VERDİĞİ DERSLER

İslâm Öncesi Türk Tarihi IV (Z) I. ve II. Sömestr
İslâm Öncesi Türk Kültür Tarihi IV (Z) I. ve II. Sömestr
Türk Dünyası Tarihi IV (Z) I. ve II. Sömestr
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Tarihi II (Z) I. ve II. Sömestr
Ortaçağ Savaş Sanatları Tarihi II (S) II. Sömestr
Merkezî Asya Kültürleri Tarihi II (S) II. Sömestr
Ruslar ve Orta Asya Stratejileri Tarihi II (S) II. Sömestr
Günümüz Orta Asya Türk Kültür Tarihi II (S) I. ve II. Sömestr

 

 

 


 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: value of car insurance( infobroad-com.jp ), 04.01.2014, 22:22 (UTC):
No complaints on this end, simply a good piece.

Yorumu gönderen: website( maildecapoa.com ), 04.01.2014, 12:08 (UTC):
I am totally wowed and prepared to take the next step now.

Yorumu gönderen: cheap auto insurance( infoe-s-burkart.de ), 17.06.2013, 06:03 (UTC):
Bruce,Lucky you! It was seeing a hallstand of the design you describe that first piqued my interest in Lebus furniture. I can give you a couple of places to look for similar pieces, in case you have not yet restored your own. One is the book THE ART OF HOME CONVERSION by Lorrie Mack, published by Cassell. The photo appears on page 65 of the edition I own.The other image I have came from an antique shop in the UK. I can find the name and location of the shop if you are interested; just let me know, and I will look it up. (My contact info. is available through the Website address included here.) I wrote an article about the Lebus company for American Bungalow Magazine a couple of years ago, having returned to London in 2008 to do the research. The staff at the Bruce Castle Museum were most helpful. I had lived in England for 16 years, beginning in 1971, so it was a good chance to visit a few dear friends, as well as my first employer, Roy Griffiths, who ran a cabinetmaking business based in Wisbech. With best wishes,Nancy R. HillerNR Hiller Design, Inc.


Yorumu gönderen: cialis for sale special( infoprimecounselling.com ), 13.06.2013, 05:52 (UTC):
My father William Butler work in the offices from 1926 until the firm closed. I still have his presentation wrist watch given to him on retirement. My father lost his first job in London during the General Strike and walk miles looking for employement. When he arrived at Harris Lebus looking for work, Herman Lebus was coming out of the door, and gave my father a job on the spot.I worked from the age of 15 (1949) to 1952 at the Workes Office ad Personel Office as Junior. I was allowed two afternoons to attend Tottenham Technical College. It was a fantastic place, the wood arrived as trees at one end of the factory and came out the other end as furniture.I went to parties when I was young and while working there went to the famous dances they held.The hours were long and my wages for a 40 hour week were £1.10s.I reemember meeting all the Lebus clan and had a long conversation with Anthony Lebus once, he was a charming man.Whe I married I chose my furniture from Tab.Street, in LondonI have a photograph of a dance my parents went to.I sent the rest of my father’s archive material when he died to Bruce Grove Museum.Jean


Yorumu gönderen: generic cialis( infofirestop.net.au ), 08.06.2013, 05:22 (UTC):
Old Spice is a very keen listener. On top of recruiting one of the best ad agency to produce one of my most favorite ads of all time, the company’s ability to curate opinions on social media is what help it the most with regards to coming up with creative ideas. The listening and responding part of the engagement Old Spice put in place help captivate audience and allow them to keep pulse of the market, producing invaluable insights that have been leveraged for subsequent campaign. The only setback I see is one that generally apply to any brand that rely too heavily on a celebrity. The brand have to know how to switch its brand ambassador and know how to manage the transition properly. Tiger Wood had helped propelled Accenture until his own reputation was destroyed overnight by the allegations of sexual misconducts which were proved factual later. Could the similar fate happens to Old Spice man? What should Old Spice do to lessen its reliance? Or should it do so at all?


Yorumu gönderen: car insurance quotes( saasiexbrngpdataone.in ), 01.06.2013, 07:02 (UTC):
I used to work for Harris Lebus in Tottenham, London, England as a young lady – aged 18. I was a trained comptometer operator. My status during World War II was a ‘reserved occupation’, as when Harris Lebus (a furniture company) went over to war work all my calculations were on specialist aircraft measurements on timber. The planes were probably gliders, which were made from layers of veneers, also aircraft wings for other aircraft. I have my last comptometer in my attic which is electric. Latterly, I worked for an engineering company in Buckinghamshire as their wage clerk. All calculations on wages were then on an electric comptometer, which is the one that I still have. I always thoroughly enjoyed figure work so I have fond memories of that time. Multiplication was always a challenge because you could multiply over the machine using all ten digits. Addition was, to me, delightful. Never looking at the machine and adding huge columns of figures and money calculations and at times holding a conversation with another operator! My first comp was not electric so therefore depressions were harder. Maybe through this, although I am a tiny person, I have a terrific hand span! My years of being a wage clerk, subject to audit, in the company I worked for was unbelievably accurate. The accountants would always say my work was always 99% accurate with 1% self corrected. When my company replaced my comptometer work with a computer (that I did not operate) the standards of accuracy dropped 50%! Because a computer is only as clever as the person inputting data!! I wonder how many of you agree with this? I still enjoy any opportunity to use figures. Babs Ruff (age 80) My Mum is as smart as a whip and can beat all of us with any mental arithmetic and calculations of any sort. She misses the challenge of working accurately but works quickly and intelligently on all kinds of word puzzles, especially crosswords. She is terrific. Christine Ellis (daughter)


Yorumu gönderen: Kanhaia( zielniczkiinteria.pl ), 29.05.2013, 05:14 (UTC):
I don't look like him, but I'd like to. Well, maybe not the skin color, I'm not entirely cetrian what I'd have to do to myself to end up that dark, but I'm pretty sure it wouldn't be good for me. But I could handle being in that sort of shape. I'm even making progress in that direction.But I do smell like him. Well, superficially anyway. Ok, I use the deodorant he advertises.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Ağ sayfamda şimdiye kadar 58670 ziyaretçigezmiştir! Tüm Hakları Saklıdır Баардык укуктары сакталган © 2007 ABDÜLMETİN KESKİN
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=